Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประเภท อบต.
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
ติดต่อเรา
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างส่วนราชการ
ภาพโครงสร้างส่วนราชการ-อบต.เชียงแรง
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document

 
 
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง

 
แผนที่ตำบลเชียงแรง
 
ข้อมูลทั่วไป
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง 30 มกราคม 2539) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงจึงได้จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เป็นต้นมา
 
ที่ตั้ง
97 หมู่ที่ 3 ถนน สาย เชียงคำ - เทิง ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1021 ตำบลเชียงแรง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอภูซาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูซาง ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยา ประมาณ 83 กิโลเมตร
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้             ติดต่อกับ ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตำบลป่าสักและตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 
เนื้อที่
มีเนื้อที่ประมาณ 31,033 ไร่ หรือประมาณ 49.7 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยประมาณ
7,915 ไร่ พื้นที่การเกษตรประมาณ 23,118 ไร่
 
ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับกับเป็นเนินเขาบางส่วน พื้นที่ลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบล มีภูเขาประมาณ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ได้แก่ ดอยบ่อส้ม ดอยโป่งนก มีแม่น้ำสายที่สำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำลาว และแม่น้ำเปื๋อย
 
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
1. นายจันทร์ อุปธิ พ.ศ. 2539- ก.ย. 2540
2. นายอารีย์ อุทิศ ต.ค. 2540- พ.ย. 2540
3. นายสุภาพ จตุนาม พ.ย. 2540- มี.ค. 2541
4. นายเสน่ห์ เขจร มี.ค. 2541- มิ.ย. 2541
5. นายอารีย์ อุทิศ มิ.ย. 2541- มิ.ย. 2543
6. นายบุณเรือง จอมคำ มิ.ย. 2543- มิ.ย. 2547
7. นายอารีย์ รวมสุข มิ.ย. 2547- มิ.ย. 2551
8. นายอารีย์ รวมสุข ก.ค. 2551- ส.ค. 2555
9. นายสิงห์คำ เชียงแรง ต.ค. 2555- ปัจจุบัน
 
ข้อมูลจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน อยู่ในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 12 หมู่ ได้แก่
หมู่ 1 บ้านร้อง
หมู่ 2 บ้านร้อง
หมู่ 3 บ้านร้อง
หมู่ 4 บ้านป่าฮ้อม
หมู่ 5 บ้านสะแล่ง
หมู่ 6 บ้านน้ำเปื๋อย
หมู่ 7 บ้านดอนไชย
หมู่ 8 บ้านดอนมูล
หมู่ 9 บ้านดอนไชย
หมู่ 10 บ้านดอนไชย
หมู่ 11 บ้านศรีไฮคำ
หมู่ 12 บ้านยอดดอย
 
ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 5,893 คน แยกเป็น ชาย 2,907 คน หญิง 2,915 คน จำนวน 2,097 ครัวเรือน ดังตารางต่อไปนี้
 
 
 
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft