Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประเภท อบต.
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
ติดต่อเรา
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างส่วนราชการ
ภาพโครงสร้างส่วนราชการ-อบต.เชียงแรง
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document

 
 
การประเมินผล และผลการพัฒนา

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง

 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงที่ผ่านมา จะดำเนินการด้านโครงสร้างเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างถนนคสม. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ก่อสร้างรางส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในด้านปัจจัยการดำรงเบื้องต้นของประชาชนในหมู่บ้าน และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องอาศัยถนนสัญจรที่สะดวกไปสู่พื้นที่การเกษตร แต่เนื่องจากงบประมาณในการบริหารจัดการมีน้อยจึงทำให้การดำเนินงานในโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อรองรับต่อไป
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ปัญหาในด้านเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ก็คือ การไม่มีอาชีพเสริมในช่วงฤดูหลังเก็บเกี่ยว ปัญหาการไม่มีความรู้ในเรื่องการแปรรูป การตลาด การไม่มีเงินหมุนเวียน ปัญหาน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้งไม่เพียงพอต่อความต้องการ และปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง เกิดภาระหนี้สิน และอีกหลายปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับปากท้องของชาวบ้าน สำหรับโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงได้มีการอบรมเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่ไม่ยังครอบคลุม จึงต้องมีการเสนอโครงการในแผนพัฒนาต่อไป และการรวมกลุ่มนั้นส่วนมากจะเน้นทางด้านเศรษฐกิจคือ เอาเงินหรือกำไรเป็นตัวตั้งในการดำเนินงาน สินค้าที่ผลิตออกมามีปัญหาในเรื่องของการตลาด การนำสินค้าไปจำหน่ายซึ่งไม่สามารถที่จะต่อสู้แข่งขันกับผู้ผลิตสินค้าของเอกชนได้แทนที่จะผลิตออกมาเพื่อใช้ในครัวเรือน ในกลุ่มของตนเอง ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ได้บริโภคก่อน ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายที่เหลือ จึงค่อยขยายตลาดออกไปยังชุมชนอื่นเป็นการเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นไปตามหลัก “ เศรษฐกิจแบบพอเพียง ”
 
การพัฒนาด้านสังคม
การพัฒนาทางด้านสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา สุขภาพอนามัย สวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาอื่นๆ ที่ทำให้คนในสังคมอยู่รวมกันอย่างมีความสุขเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการพัฒนาในด้านนี้โดยส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ไว้บริการแก่ชุมชน การอบรมเสริมสร้างความรู้แก่แกนนำอสม. การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนของตำบลเชียงแรง ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเหลือกันของคนในตำบลเชียงแรงในการให้สวัสดิการแก่สมาชิกที่ เกิด เจ็บ เสียชีวิต ส่วนในด้านของการศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเชียงแรงในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เช่น ทักษะด้านการเกษตร การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและหมู่บ้าน การจัดกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งเรื่องเหล่านี้ หมู่บ้าน/ชุมชน ยังมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไปดำเนินการอยู่
สำหรับในเรื่องของการจัดสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์
ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพจากรัฐบาลอย่างทั่วถึง แต่ยังขาดการส่งเสริมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในการดำรงชีวิต หรือการประกอบอาชีพเสริม
ในเรื่องของสุขภาพอนามัยนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงได้สนับสนุนงบประมาณแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่งดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน รวมทั้งมีกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลเชียงแรงที่ดำเนินการด้านสุขภาพเช่นกัน
 
ด้านการเมือง การบริหาร
การพัฒนาในด้านการเมืองการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง ได้ดำเนินการในเรื่องของการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เป็นกิจกรรมหลักในการดำเนินงาน ส่วนในด้านการจัดฝึกอบรม การให้ความรู้ในเรื่องของการเมือง การปกครอง และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาในด้านนี้มีจำนวนค่อนข้างน้อย เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความสนใจด้านการเมืองเมื่อเทียบกับการพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน เช่น ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในด้านการเมือง ประชาชนยังไม่เข้าใจในระบบการบริหารงานการเมืองท้องถิ่น ยังไม่รู้ว่าการมีส่วนร่วมในทางการเมืองนั้นประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไร จึงทำให้การพัฒนาที่ผ่านมาเกิดจากผู้ที่มีความสนใจแก้ไขปัญหาในบางกลุ่มเท่านั้น
การพัฒนาในด้านการเมือง การบริหารนั้นควรที่จะมีการพัฒนาคนเป็นลำดับแรกโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในเรื่องของการมีส่วนร่วมและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองท้องถิ่น รวมทั้งการตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงาน ส่วนการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ก็คงต้องมีอยู่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความจำเป็นที่จะต้องให้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขององค์กร
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดทำโครงการพัฒนาในด้านนี้ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง จะมีโครงการใน
แผนด้านนี้น้อยมาก โครงการเกี่ยวกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ การกั้นลำน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อกักเก็บน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง การขุดลอกลำน้ำที่ตื้นเขิน การปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่ป่าสาธารณะ ป่าชุมชน โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกของเด็ก เยาวชนและประชาชนในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ที่ผ่านมาปัญหาสำคัญของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมก็คือ ปัญหาขยะเพิ่มขึ้นทุกปี สถานที่รองรับขยะมีไม่เพียงพอ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงขาดงบประมาณที่จะดำเนินการในจัดการขยะอย่างครบวงจรได้ หลายปีที่ผ่านมาทางหมู่บ้านได้บริหารจัดการขยะเอง แต่ก็มีปัญหาขยะล้น สถานที่รองรับขยะไม่เพียงพอ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงได้มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการที่จะต้องมีสถานที่เพื่อกำจัดขยะของชุมชน และวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีเพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดทำประชาคมหมู่บ้านระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสาม
ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงที่ผ่านมาจะมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณซึ่งจะต้องใช้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงไม่สามารถดำเนินการเองได้ ดังนั้นในกรอบนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง จึงได้บรรจุเอาเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้ในกรอบนโยบายด้วย โดยจะร่วมมือกับท้องถิ่นใกล้เคียงและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft