Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประเภท อบต.
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
ติดต่อเรา
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างส่วนราชการ
ภาพโครงสร้างส่วนราชการ-อบต.เชียงแรง
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง

 
- อาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ร้อยละ 55
ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน พืชที่ปลูก ข้าว ยางพารา
ใบยาสูบ ข้าวโพด ถั่วลิสง หอมแดง กระเทียม พริก สำหรับไม้ผลที่ส่วนใหญ่นิยมปลูก ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่
การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ กบ ปลาดุก สุกร โค โดยเลี้ยงไว้เพื่อขายและบริโภค ด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จักสานไม้ไผ่ จักสานเส้นพลาสติก ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก เย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ และการถักผ้าด้วยโครเช เป็นต้น
 
สำหรับการประกอบอาชีพด้านอื่นๆ มีดังนี้
- อาชีพค้าขาย ประมาณ ร้อยละ 20
- อาชีพรับจ้าง ประมาณ ร้อยละ 20
- อาชีพรับราชการ ประมาณ ร้อยละ 5
 
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- โรงแรม/รีสอร์ท    4 แห่ง
- ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก    6 แห่ง (ปั๊มหลอด)
- ปั้มแก๊ส (LPG)    1 แห่ง
- โรงสี (ขนาดเล็ก)    10 แห่ง
- โรงสี (ขนาดใหญ่)    1 แห่ง
- โรงเหล้าเสรี    8 แห่ง
- โรงบ่มใบยาสูบ    1 แห่ง
- รับซื้อของเก่า    2 แห่ง
- รับซื้อยางพารา    2 แห่ง
- ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร    8 ราย
- ผู้ประกอบการเลี้ยงวัว    4 ราย
 
 
 
 
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft