Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 

Untitled Document

ลิงค์เทศบาล จ.พะเยา
ทต.ท่าวังทอง
ทต.บ้านต๊ำ
ทต.แม่กา
ทต.บ้านถ้ำ
ทต.หนองหล่ม
ทต.แม่ใจ
ทต.ห้วยข้าวก่ำ
ทต.เวียงลอ
ทต.หงส์หิน
ทต.ดงเจน
 
 
ลิงค์สำคัญ (อบต)
หนังสือราชการกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
E-Laas
KTB Coporate online
ระบบ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบบำเน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
 
แนวข้อสอบร้าชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
 
 
รวมภาพกิจกรรมหน่วยงาน (อบต.)
18 มี.ค. 2562 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
18 มี.ค. 2562 10 รูป


14 มี.ค. 62 โครงการอบรมพัฒนาการเกษตรกรตามแนวทฤษฏีใหม่ฯ
15 มี.ค. 2562 9 รูป


13 มี.ค. 62 โฮงเฮียนผู้สูงอายุต๋ำบลเชียงแรงประจำเดือน มีนาคม
14 มี.ค. 2562 14 รูป
 


8 มี.ค. 62 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ต.เชียงแรง
11 มี.ค. 2562 12 รูป


6 มี.ค. 62 โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรีฯบ.น้ำเปื๋อย หมู่6
8 มี.ค. 2562 9 รูป


21 ก.พ. 2562 โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
22 ก.พ. 2562 8 รูป
 


15 ก.พ. 2562เปิดศูนย์การแก้ไขหมอกควันไฟป่า
15 ก.พ. 2562 7 รูป


13 ก.พ. 62 โฮงเฮียนผู้สูงอายุฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
15 ก.พ. 2562 7 รูป


9 ก.พ. 2562 โครงการอบรม บ่มรัก เพาะใจ สานสายใยเยาวชน
11 ก.พ. 2562 8 รูป
 


8 ก.พ. 62 โครงการ คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นฯ
11 ก.พ. 2562 11 รูป


12 ม.ค. 62 วันเด็กแห่งชาติ
14 ม.ค. 2562 20 รูป


9 ม.ค.62 โฮงเฮียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2562
14 ม.ค. 2562 11 รูป
 


5 พ.ย. 61 พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงแรง
7 ธ.ค. 2561 8 รูป


22 ก.ย. 61 โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเขัมแข็งฯ
4 ธ.ค. 2561 7 รูป


21 ก.ย. 61โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านยาเสพติด
4 ธ.ค. 2561 6 รูป
 


16 ก.ย. 2561 โครงการอบรมให้ความรู้การสนับสนุนฯคุ้มครองเด็กและเยาวชน
17 ก.ย. 2561 16 รูป


15 ก.ย. 2561 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยฯ
18 ก.ย. 2561 25 รูป


13 ก.ย. 61 โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
14 ก.ย. 2561 17 รูป
 


11 ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย
12 ก.ย. 2561 13 รูป


7 ก.ย. 61 โครงการเสริมสร้างความรู้ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา
12 ก.ย. 2561 14 รูป


5 ก.ย. 61 โคงรการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
12 ก.ย. 2561 11 รูป
 


29 ส.ค. 61 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานฯ
30 ส.ค. 2561 11 รูป


22 ส.ค. 61 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลฯ อบต.เชียงแรง
24 ส.ค. 2561 15 รูป


21 ส.ค. 61 โครงการอบรมให้ความรู้การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ
24 ส.ค. 2561 10 รูป
 


20 ส.ค. 61 โครงการอบรมอาสาสมัครพิชิตยุงลาย
21 ส.ค. 2561 17 รูป


12 ส.ค.61 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพะบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
14 ส.ค. 2561 15 รูป


9 ส.ค. 61ร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลฯ
10 ส.ค. 2561 8 รูป
 


28 ก.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
31 ก.ค. 2561 21 รูป


25 ก.ค. 2561 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2561
26 ก.ค. 2561 15 รูป


24 ก.ค. 61 การประชุมประชาคมระดับตำบลการจำทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี(พ.ศ.2561-2564)
24 ก.ค. 2561 5 รูป
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก
18 ก.ค. 2561 8 รูป


12 ก.ค. 2561 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคขุนฯบ.ศรีไฮคำ ม.11
16 ก.ค. 2561 5 รูป


10 ก.ค. 61 โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปรปักษ์ฯ
13 ก.ค. 2561 12 รูป
 


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 | สุดท้าย
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft