Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 

Untitled Document

ลิงค์เทศบาล จ.พะเยา
ทต.ท่าวังทอง
ทต.บ้านต๊ำ
ทต.แม่กา
ทต.บ้านถ้ำ
ทต.หนองหล่ม
ทต.แม่ใจ
ทต.ห้วยข้าวก่ำ
ทต.เวียงลอ
ทต.หงส์หิน
ทต.ดงเจน
 
 
ลิงค์สำคัญ (อบต)
หนังสือราชการกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
E-Laas
KTB Coporate online
ระบบ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบบำเน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
 
แนวข้อสอบร้าชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
 
 
รวมภาพกิจกรรมหน่วยงาน (อบต.)
19มี.ค.63 โครงการอบรมให้ความรู้การทำขนมไทยกลุ่มแม่บ้าน บ.ดอนมูล ม.8
20 มี.ค. 2563 12 รูป


18 มี.ค.2563 วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2563
19 มี.ค. 2563 13 รูป


17มี.ค.63โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริก บ.ดอนไชย ม.9
19 มี.ค. 2563 10 รูป
 


16 มี.ค.63ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2563
17 มี.ค. 2563 11 รูป


13 มี.ค.63โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการทำน้ำพริกลาบฯบ.ดอนไชย ม.7
16 มี.ค. 2563 9 รูป


12 มี.ค.63 เวทีการประชุมประชาคมระดับตำบลเชียงแรง
12 มี.ค. 2563 12 รูป
 


8 มี.ค. 63 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า
10 มี.ค. 2563 20 รูป


3-5 มี.ค.63 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯรุ่นที่ 4
6 มี.ค. 2563 18 รูป


28-29 ก.พ. 63 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ กลุ่มตีมีด บ.น้ำเปื๋อย ม.6
3 มี.ค. 2563 11 รูป
 


27 ก.พ. 2563 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้การป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา
28 ก.พ. 2563 17 รูป


26ก.พ.63 การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(พ.ศ.2561-2565)บ.ยอดดอย ม.12
26 ก.พ. 2563 0 รูป


26ก.พ.63 การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(พ.ศ.2561-2565)บ.ร้อง ม.1
26 ก.พ. 2563 17 รูป
 


25ก.พ.63การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บ.ศรีไฮคำ ม.11
25 ก.พ. 2563 12 รูป


24 ก.พ.63 การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บ.ดอนไชย ม.10
25 ก.พ. 2563 8 รูป


21 ก.พ. 63 การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บ.ดอนไชย ม.9
24 ก.พ. 2563 6 รูป
 


20 ก.พ.63 การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(พ.ศ.2561-2565)บ.ดอนมูล ม.8
20 ก.พ. 2563 10 รูป


20 ก.พ.63กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอสยุตำบลเชียงแรงประจำเดือนก.พ. 2563
20 ก.พ. 2563 15 รูป


19ก.พ.63ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(พ.ศ.2561-2565)บ.ดอนไชย ม.7
19 ก.พ. 2563 16 รูป
 


18 ก.พ.63ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(พ.ศ.2561-2565)บ.น้ำเปื๋อย ม.6
18 ก.พ. 2563 15 รูป


17 ก.พ.63 ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บ.สะแล่ง ม.5
17 ก.พ. 2563 11 รูป


14 ก.พ. 2563 ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(พ.ศ.2561-2565)บ.ร้อง หมู่3
14 ก.พ. 2563 11 รูป
 


13 ก.พ. 2563 โครงการอบรมอาสาสมัครพิชิตยุงลายประจำปี 2563
14 ก.พ. 2563 11 รูป


13 ก.พ.2563 ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(พ.ศ.2561-2565)บ.ป่าฮ้อม ม.4
13 ก.พ. 2563 9 รูป


12 ก.พ. 2563 ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.2561-2565)บ.ร้อง หมู่ 2
13 ก.พ. 2563 9 รูป
 


11 ก.พ.63 อบต.เชียงแรงรณรงค์แก้ไขปัญหามอกควันไฟป่าประจำปีงบประมาณ 2563
13 ก.พ. 2563 17 รูป


6 ก.พ.2563 อบต.เชียงแรงประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2563
13 ก.พ. 2563 9 รูป


11 ม.ค.63 วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
13 ม.ค. 2563 15 รูป
 


อบต.เชียงแรงจัดเวรยาม อปพร.เฝ้าระวังประจำจุดตรวจ7วันอันตราย ในช่วงเทศก
3 ม.ค. 2563 4 รูป


20 ธ.ค. 62 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2562
20 ธ.ค. 2562 9 รูป


19 ธ.ค. 62พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
19 ธ.ค. 2562 18 รูป
 


18 ธ.ค. 62 กีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติดรร.บ้านร้องเชียงแรง
19 ธ.ค. 2562 16 รูป


16 ธ.ค. 62 กีฬาชุมชนสัมพันธ์ฯโรงเรียนบ้านสะแล่ง
19 ธ.ค. 2562 8 รูป


13 ธ.ค.62 การประชุมรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
13 ธ.ค. 2562 6 รูป
 


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 | สุดท้าย
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft