ประเภทที่ 1 / สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
1. โครงการตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและดนตรีสร้างสุขภาวะ(โดย รพ.สต.เชียงแรง)
2. โครงการป้องกัน ควบคุมและพัฒนาระบบการดูแลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
(โดย รพ.สต.ดอนมูล)
3. โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง(โดย รพ.สต.ดอนมูล)
4. โครงการดูแลสุขภาพตามแบบวิถีไทย ปี 2558(โดย รพ.สต.ดอนมูล)
5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้พิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดอนมูล ตำบลเชียงแรง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2558(โดย รพ.สต.ดอนมูล)