ประเภทที่ 2. สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
1. โครงการชาวตำบลเชียงแรงร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก(ชมรม อสม.ตำบลเชียงแรง)