ประเภทที่ 3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
1. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค(ชมรมครูผู้ดูแลเด็กตำบลเชียงแรง)
2. โครงการเด็กสุขภาพดีชีวีสดใส พัฒนาการสมวัย (ชมรมครูผู้ดูแลเด็กตำบลเชียงแรง)
3. โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลเชียงแรง
(โดย ชมรม อสม. ตำบลเชียงแรง)