ประเภทที่ 4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนฯ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.เชียงแรง
3. ค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการหรือพัฒนากองทุนอื่นฯ