ประเภทที่ 5. ค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
(กันเงินงบประมาณไว้กรณีเกิดโรคระบาด)