Untitled Document


ภาพกิจกรรมกองทุนฯ 


ดนตรีส่งเสริมสุขภาวะ เมื่อ 8-13 พ.ค. 2558
15 เธž.เธ„. 2558


รณรงค์ไข้เลือดออก เมื่อ 8 พ.ค. 2558
15 เธž.เธ„. 2558
ดูภาพทั้งหมด

 
คณะกรรมการกองทุนฯ
แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที

 
แผนงานและโครงการฯ
ประเภทที่ 1. สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ประเภทที่ 2. สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
ประเภทที่ 3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
ประเภทที่ 4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนฯ
ประเภทที่ 5. ค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

 
วาระการประชุม

 
ระเบียบกองทุน
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง พ.ศ. ๒๕๕๗
   หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ของระบบหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
   หมวดที่ ๒ สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
   หมวดที่ ๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
   หมวดที่ ๔ ที่มาของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
   หมวดที่ ๕ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
   หมวดที่ ๖ บทเฉพาะกาล

 
แบบเสนอโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
แบบเสนอโครงการ

 
หมู่บ้านสุขภาพดี
สปสช.
 
ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการของอบต.เชียงแรง นางเอมิกา อุชุโกศลการ โทร.084-8101294
น.ส.จุฬารัตน์ ฮ่องลึกโทร. 086-4165169