Headderติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการของอบต.เชียงแรง
1. นางเอมิกา อุชุโกศลการ โทร.084-8101294
2. น.ส.จุฬารัตน์ ฮ่องลึกโทร. 086-4165169


องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.com