Headderรณรงค์ไข้เลือดออก
โครงการตำบลเชียงแรงร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกรณรงค์ไข้เลือดออก เมื่อ 8 พ.ค. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.com