Headderดนตรีสร้างสุขภาวะ
โครงการตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและดนตรีสร้างสุขภาวะ


ศึกษาดูงาน ณ อบต.ดงเจน


อบรมแกนนำดนตรี สร้างสุขภาวะ


ประเมินตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.com