Headder
ประมวลภาพกิจกรรมกองทุน

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 2558
โดยมีนายสิงห์คำ เชียงแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงเป็นประธานกล่าวเปิดในโครงการดังกล่าว ในโครงการนี้มีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลเชียงคำ 2 ท่านเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของตำบลเชียงแรงหน้า : 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.com