Headderความรู้คู่สุขภาพ (กองทุนฯ)

โรคไข้เลือดออก
เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งไวรัสที่เป็นสาเหตุสำคัญและพบได้บ่อยคือ ไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีอาการรุนแรงมักติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ ส่วนไวรัสอีกชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุคือ ไวรัสชิกุนกุนยา(Chikungunya Virus) ซึ่งพบน้อยกว่าและมีอาการไม่รุนแรง


ป้องกันภัย....ห่างไกล มือ เท้า ปาก
โรคมือเท้าปาก เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งในปัจจุบันยังไม่มียารักษาและไม่มีวัคซีนฉีดเพื่อป้องกันโรค เด็กที่เป็นโรคมือเท้าปาก หากติดจากเชื้อไวรัส coxsackie A16 จะไม่รุนแรงมาก ระยะเวลาเพาะเชื้อประมาณ 3-7 วัน


8 วิธีดูแลลูกรักให้ห่างจากโรคไข้หวัดใหญ่
8 วิธีดูแลลูกรักให้ห่างจากโรคไข้หวัดใหญ่หน้า : 1 2 3
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.com