Headderโครงการ

ประเภทที่ 1 / สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

1. โครงการตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและดนตรีสร้างสุขภาวะ(โดย รพ.สต.เชียงแรง)
2. โครงการป้องกัน ควบคุมและพัฒนาระบบการดูแลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
(โดย รพ.สต.ดอนมูล)
3. โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง(โดย รพ.สต.ดอนมูล)
4. โครงการดูแลสุขภาพตามแบบวิถีไทย ปี 2558(โดย รพ.สต.ดอนมูล)
5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้พิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดอนมูล ตำบลเชียงแรง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2558(โดย รพ.สต.ดอนมูล)


ประเภทที่ 2. สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น

1. โครงการชาวตำบลเชียงแรงร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก(ชมรม อสม.ตำบลเชียงแรง)

 

ประเภทที่ 3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ

1. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค(ชมรมครูผู้ดูแลเด็กตำบลเชียงแรง)
2. โครงการเด็กสุขภาพดีชีวีสดใส พัฒนาการสมวัย (ชมรมครูผู้ดูแลเด็กตำบลเชียงแรง)
3. โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลเชียงแรง
(โดย ชมรม อสม. ตำบลเชียงแรง)

 

ประเภทที่ 4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนฯ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.เชียงแรง
3. ค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการหรือพัฒนากองทุนอื่นฯ

 

ประเภทที่ 5. ค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
(กันเงินงบประมาณไว้กรณีเกิดโรคระบาด)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.com