Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประเภท อบต.
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
ติดต่อเรา
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างส่วนราชการ
ภาพโครงสร้างส่วนราชการ-อบต.เชียงแรง
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document

 
 
ข้อมูลสภาพทั่วไป ตำบลเชียงแรง

ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง 97 หมู่ที่ 3 ถนน สายเชียงคำ-เทิง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอภูซาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูซางประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ 83 กิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลป่าสักและตำบลภูซาง อำภูซาง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
มีเนื้อที่ประมาณ 31,033 ไร่ หรือประมาณ 49.7 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยประมาณ 7,915 ไร่ พื้นที่การเกษตรประมาณ 23,118 ไร่

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 300-1,550 เมตรจากน้ำทะเลปานกลาง โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับกับเป็นเนินเขาบางส่วน พื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบล มีภูเขาประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ ได้แก่ ดอยบ่อส้ม ดอยโป่งนก มีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สายคือ น้ำลาว และน้ำเปื๋อย

มีจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านร้อง หมู่ที่ 7 บ้านดอนไชย
หมู่ที่ 2 บ้านร้อง หมู่ที่ 8 บ้านดอนมูล
หมู่ที่ 3 บ้านร้อง หมู่ที่ 9 บ้านดอนไชย
หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮ้อม หมู่ที่ 10 บ้านดอนไชย
หมู่ที่ 5 บ้านสะแล่ง หมู่ที่ 11 บ้านศรีไฮคำ
หมู่ที่ 6 บ้านน้ำเปื๋อย หมู่ที่ 12 บ้านยอดดอย


ประชากร
จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร (จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอภูซาง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558) พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,853คน จำแนกเป็นชาย 2,897คน หญิง 2,956 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1.45 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,079ครัวเรือน

Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft