Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประเภท อบต.
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
ติดต่อเรา
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างส่วนราชการ
ภาพโครงสร้างส่วนราชการ-อบต.เชียงแรง
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document

 
 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง

 
ข้อมูลผู้นำชุมชนตำบลเชียงแรง
ข้อมูลผู้นำชุมชนตำบลเชียงแรง
1. นายมานะ เขจร กำนันตำบลเชียงแรง เปลี่ยนเป็น นายเจริญ อำขำ
2. นายอุดร รวมสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
3. นายสีจันทร์ ผันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 เปลี่ยนเป็น นายสุพจน์ วงค์ใจ
4. นายสมบัติ พุทธแสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
5. นายธีรยุทธ์ สมศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 เปลี่ยนเป็น นายหวิน คำจุน
6. นายพายัพ รวมสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
7. นายเจริญ อำขำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 เปลี่ยนเป็น นายบุญลพ อยู่ดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
8. นายสมาน จิตติภัทรากุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
9. นายประยุทธ เที่ยงเจริญทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 เปลี่ยนเป็น นายขวัญชัย เบิกบาน
10. นายอนนต์ กันทะเนตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 เปลี่ยนเป็น นายเก่ง ปรีเปรม
11. นายประดิษฐ์ พึ่งพวก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
12. นายสวรรณ์ ไกลถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12
 
ข้อมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
1. นายเรือง หน่อคำหล้า ประธานสภาอบต.เชียงแรง
2. นางบัวลอย จตุนาม รองประธานสภาฯ
3. นายสมบูรณ์ ผันแก้ว สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1
4. นายจำลอง อุปธิ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1
5. นายไพบูรณ์ อุปธิ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2
6. นายสมศาสตร์ รวมสุข สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3
7. นางสุภาวรรณ เชียงแรง สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3
8. นายโสพล แสงแก้ว สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4
9. นายพนม บัวย้อย สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4
10. นายเพชร์ ค้ำจุน สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5
11. นายสมเพชร ยานะ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5
12. นายประสิทธิ์ บรรจง สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6
13. นายถวิล สมนาม สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6
14. นายสมศักดิ์ อุ่นคำ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7
15. นายผัด จันทร์เงิน สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7
16. นายเงิน ยาวิชัย สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8
17. นางชารินี เชียงมา สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8
18. นายบุญส่ง เที่ยงศิริวัฒนา สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9
19. นายสม จันทิมา สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9
20. นายคำจันทร์ จันทร์เงิน สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10
21. นางสาวสุพร แสนสาร สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10
22. นายผ่อง ค้ำจุน สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11
23. นายธนฤกต เขจร สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11
24. นายฉัตรพร กอนจา สมาชิกสภาอบต. หมู่ 12
 
การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวนกลุ่มทุกประเภท 48 กลุ่ม แยกเป็น
- กลุ่มอาชีพ 24 กลุ่ม
1. กลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกพืชหมุนเวียน หมู่ 1
2. กลุ่มทำน้ำยาอเนกประสงค์ หมู่ 1
3. กลุ่มปลูกพืชหมุนเวียน หมู่ 2
4. กลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หอมและกระเทียม หมู่ 3
5. กลุ่มปลูกพืชหมุนเวียน หมู่ 3
6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม หอมแดง หมู่ 3
7. กลุ่มเกษตรกรทำไร่เชียงแรง หมู่ 3
8. กลุ่มเลี้ยงสัตว์เพื่อขยายพันธุ์สุกร หมู่ 3
9. กลุ่มปลูกพืชหมุนเวียน หมู่ 4
10. กลุ่มเพาะปลูกข้าวโพดและกระเทียม หมู่ 5
11. กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพพืชไร่ หมู่ 6
12. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองผู้สูงอายุ หมู่ 6
13. กลุ่มวิสาหกิจยางพาราบ้าน้ำเปื๋อย หมู่ 6
14. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านดอนไชย หมู่ 7
15. กลุ่มปลูกพืชหมุนเวียน หมู่ 7
16. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ 7
17. กลุ่มปลูกพืชหมุนเวียน หมู่ 8
18. กลุ่มปลูกพืชหมุนเวียน หมู่ 9
19. กุล่มเกษตรกรทำไร่บ้านดอนไชย หมู่ 9
20. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 10
21. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านดอนไชย หมู่ 10
22. กลุ่มจักสานพลาสติก บ้านดอนไชย หมู่ 10
23. กลุ่มหญ้าแฝกบ้านดอนไชย หมู่ 10
24. กลุ่มปลูกพืชหมุนเวียน หมู่ 12
- กลุ่มออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้าน หมู่ 1-12 รวม 12 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์อื่น หมู่ 1-12 รวม 12 กลุ่ม
 
จุดเด่นของพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล
เนื่องจากในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะส่วนใหญ่จะปลูกพืชเศรษฐกิจ หลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด หอมแดง กระเทียม ถั่วลิสง และไม้ยืนต้น เช่น ลำไย ยางพารา ซึ่งนอกจากจะใช้บริโภคภายในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถนำไปขาย ซึ่งนำรายได้ให้แก่เกษตรกรในปีหนึ่งเป็นจำนวนมากและที่สำคัญในพื้นที่ตำบลเชียงแรง มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1021 สาย เชียงคำ - เทิง ตัดผ่านย่านชุมชนหลายหมู่บ้าน ทำให้สามารถขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนการผลิตได้ในระดับหนึ่ง
 
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สามารถรวมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือช่วยเหลือกับหน่วยงานของทางราชการเป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาโจรผู้ร้ายหรืออาชญากรรมที่รุนแรงแต่อย่างใด
 
 
 
 
 
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft