Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
สำนักงานปลัด
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 

Untitled Document

ลิงค์เทศบาล จ.พะเยา
ทต.ท่าวังทอง
ทต.บ้านต๊ำ
ทต.แม่กา
ทต.บ้านถ้ำ
ทต.หนองหล่ม
ทต.แม่ใจ
ทต.ห้วยข้าวก่ำ
ทต.เวียงลอ
ทต.หงส์หิน
ทต.ดงเจน
 
 
ลิงค์สำคัญ (อบต)
หนังสือราชการกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
E-Laas
KTB Coporate online
ระบบ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบบำเน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
 
แนวข้อสอบร้าชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (อบต.)
โรคพิษสุนัขบ้า และ 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
( ประกาศเมื่อ 11/10/2561 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )
ประกาศการใช้น้ำมัน 2562
( ประกาศเมื่อ 08/10/2561 เปิดอ่าน 18 ครั้ง )
ประกาศเรื่องวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 06/09/2561 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
หนังสือร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น4ปี(พ.ศ.2561-2564)
( ประกาศเมื่อ 20/07/2561 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )
ป้องกันยุงลายกันเถอะ
( ประกาศเมื่อ 25/06/2561 เปิดอ่าน 25 ครั้ง )
หนังสือประชาสัมพันธ์การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 25/06/2561 เปิดอ่าน 25 ครั้ง )
หนังสือขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติราชการ
( ประกาศเมื่อ 21/06/2561 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )
หนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560
( ประกาศเมื่อ 15/06/2561 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )
หนังสือขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
( ประกาศเมื่อ 15/06/2561 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( ประกาศเมื่อ 15/06/2561 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศใช้แผนการศึกษา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)
( ประกาศเมื่อ 15/06/2561 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนขยะมูลฝอย
( ประกาศเมื่อ 15/06/2561 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดแผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ พ.ศ. 2560
( ประกาศเมื่อ 15/06/2561 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )
หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
( ประกาศเมื่อ 15/06/2561 เปิดอ่าน 17 ครั้ง )
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มาตราการ60วันอันตรายงดเผาเด็ดขาด
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
หนังสือประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือปิดประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2558-2560)
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
หนังสือประชาสัมพันธ์หมอกควันไฟป่า
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือนกรกฎาคม 2560
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
หนังสือประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้บริการศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )
หนังสือประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
หนังสือประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพบ้านป่าฮ้อม หมู่4
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
หนังสือส่งประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
หนังสือเชิญประชุมประชาคมระดับตำบล
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 17 ครั้ง )
หนังสือแจ้งให้คนพิการ คนชรา ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
หนังสือส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆและรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
หนังสือขอส่งแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
หนังสือส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ และรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 18 ครั้ง )
หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสาร
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
หนังสือขอความร่วมมือปิดประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
หนังสือปฎิบัติงานการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
หนังสือการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
หนังสือขอส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
( ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
หนังสือซักซ้อมการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
หนังสือเชิญร่วมงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
( ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )
หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงชื่อบริจาคโลหิต
( ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
หนังสือขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสมทบกองทุน อปพร. ตำบลเชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )
หนังสือเชิญร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
( ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )
หนังสือขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพมาแสดงตน
( ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
หนังสือเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการตามพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
( ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1] 2 3 | สุดท้าย
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft