Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 

Untitled Document

ลิงค์เทศบาล จ.พะเยา
ทต.ท่าวังทอง
ทต.บ้านต๊ำ
ทต.แม่กา
ทต.บ้านถ้ำ
ทต.หนองหล่ม
ทต.แม่ใจ
ทต.ห้วยข้าวก่ำ
ทต.เวียงลอ
ทต.หงส์หิน
ทต.ดงเจน
 
 
ลิงค์สำคัญ (อบต)
หนังสือราชการกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
E-Laas
KTB Coporate online
ระบบ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบบำเน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
 
แนวข้อสอบร้าชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
 
 
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563
( ประกาศเมื่อ 31/10/2562 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู(U)บ้านศรีไฮคำ หมู่ 11 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 25/02/2562 เปิดอ่าน 89 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านป่าฮ้อม หมู่ 4 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 25/02/2562 เปิดอ่าน 88 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังกันดิน คสล.บ้านร้อง หมู่ 1 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 25/02/2562 เปิดอ่าน 81 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนไชย หมู่ 10 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 22/02/2562 เปิดอ่าน 77 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนไชย หมู่ 9 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 22/02/2562 เปิดอ่าน 79 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านร้อง หมู่ 2 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 22/02/2562 เปิดอ่าน 100 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 20/02/2562 เปิดอ่าน 84 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 26/11/2561 เปิดอ่าน 153 ครั้ง )
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังถูกน้ำกัดเซาะริมฝั่งลำเหมืองร่องแหย่ง บ้านน้ำเปื๋อย หมู่ที่ 6 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 17/08/2561 เปิดอ่าน 136 ครั้ง )
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร้อง หมู่ที่ 2 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 17/08/2561 เปิดอ่าน 106 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(U) บ้านศรีไฮคำ หมู่ที่ 11 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 17/08/2561 เปิดอ่าน 119 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอนมูล หมู่ที่ 8 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 13/06/2561 เปิดอ่าน 165 ครั้ง )
ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 10 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 13/06/2561 เปิดอ่าน 131 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู(U) บ้านศรีไฮคำ หมู่ที่ 11 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 125 ครั้ง )
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อบต.เชียงแรง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 124 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสม.บ้านยอดดอย หมู่ที่ 12 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 110 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสม.บ้านน้ำเปื๋อย หมู่ที่ 6 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 109 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสม.บ้านป่าฮ้อม หมู่ที่ 4 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 155 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสม.บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 118 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างจำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 08/06/2561 เปิดอ่าน 96 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสะแล่ง (ขุดสระน้ำเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน) บ้านศรีไฮคำ หมู่ 11 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 152 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในหมู่บ้านและสู่พื้นที่การเกษตร (บดอัด) บ้านดอนไชย หมู่ 9 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 141 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าฮ้อม หมู่ 4 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 137 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยป่าคา (จ้างเหมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ) บ้านร้อง หมู่ 3 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 131 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านร้อง หมู่ 1 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 132 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายบ้านยอดดอย หมู่ 12 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 152 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านดอนไชย หมู่ 10 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 153 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสม. บ้านดอนมูล หมู่ 8 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 129 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายบ้านดอยไชย หมู่ 7 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 124 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสม. บ้านน้ำเปื๋อย (บ้านถิ่นไทย) หมู่ 6 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 129 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านน้ำเปื๋อย หมู่ 6 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 122 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัววี (V) บ้านน้ำเปื๋อย หมู่ 6 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 115 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงก่อสร้างถนน คสม. บ้านสะแล่ง หมู่ 5 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 113 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าฮ้อม หมู่ 4 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 112 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าฮ้อม หมู่ 4 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 100 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสม. สายบ้านร้อง หมู่ 2 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 112 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร้อง หมู่ที่ 1 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 106 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จำนวน 17 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 19/02/2561 เปิดอ่าน 127 ครั้ง )
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
( ประกาศเมื่อ 18/01/2561 เปิดอ่าน 201 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัววี (V) สายทุ่งกลาง บ้านร้อง หมู่ที่ 1 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 21/12/2560 เปิดอ่าน 116 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสม. บ้านสะแล่ง หมู่ที่ 5 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 21/12/2560 เปิดอ่าน 118 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงหน้าฝายบ้านร้อง หมู่ที่ 2 ต.เชียงแรง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 14/12/2560 เปิดอ่าน 120 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านร้อง หมู่ที่ 3 ต.เชียงแรง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 14/12/2560 เปิดอ่าน 119 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัววี (V) (ทุ่งดง) บ้านดอนไชย หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
( ประกาศเมื่อ 14/12/2560 เปิดอ่าน 119 ครั้ง )
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ของอบต.เชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 27/11/2560 เปิดอ่าน 126 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 30/10/2560 เปิดอ่าน 122 ครั้ง )
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก.pdf
( ประกาศเมื่อ 05/08/2560 เปิดอ่าน 118 ครั้ง )
ประกาศผู้่เสนอราคาที่มีสิทธิ์คัดเลือก
( ประกาศเมื่อ 05/08/2560 เปิดอ่าน 120 ครั้ง )
ประกาศผู้มาซื้อซอง
( ประกาศเมื่อ 05/08/2560 เปิดอ่าน 112 ครั้ง )
ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง Para Cape Seal สายบ้านร้อง ? บ้านดอนไชย
( ประกาศเมื่อ 08/12/2559 เปิดอ่าน 162 ครั้ง )
ประกาศจำหน่ายพัสดุ อบต.เชียงแรง.docx
( ประกาศเมื่อ 21/07/2559 เปิดอ่าน 235 ครั้ง )
ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ บ้านยอดดอย หมู่ที่ 12
( ประกาศเมื่อ 27/01/2559 เปิดอ่าน 200 ครั้ง )
ประกาศโครงการระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 11 อบต.เชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 18/12/2558 เปิดอ่าน 282 ครั้ง )
ประกาศโครงการระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 8 อบต.เชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 05/11/2558 เปิดอ่าน 171 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 16/05/2558 เปิดอ่าน 262 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านร้อง หมู่ที่ 5 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 16/05/2558 เปิดอ่าน 251 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านร้อง หมู่ที่ 3 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 16/05/2558 เปิดอ่าน 207 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านร้อง หมู่ที่ 1 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 16/05/2558 เปิดอ่าน 237 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. บ้านน้ำเปื๋อย หมู่ 6
( ประกาศเมื่อ 27/03/2558 เปิดอ่าน 202 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1] 2 | สุดท้าย
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft