Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประเภท อบต.
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
ติดต่อเรา
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างส่วนราชการ
ภาพโครงสร้างส่วนราชการ-อบต.เชียงแรง
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document

 
 
การบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง

 
การคมนาคม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีเส้นทางคมนาคมทั้งที่เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ ถนนคอนกรีต
เสริมไม้ไผ่และถนนลงดินลูกรัง ซึ่งใช้เป็นเส้นติดต่อทางเชื่อมกันภายในหมู่บ้านและตำบลข้างเคียง นอกจากนั้นยังมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 สาย เทิง - เชียงคำ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบท สาย บ้านน้ำเปื๋อย - บ้านแก ระยะทาง 3.112 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบท สาย บ้านร้อง - บ้านแก ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร
 
การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์ (เอกชน) 1 แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ 7 แห่ง
 
การไฟฟ้า
- จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 12 หมู่บ้าน
- จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,950 ครัวเรือน
- จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 72 ครัวเรือน (ไม่มีทะเบียนบ้าน)
 
การประปา
- มีระบบประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง
- จำนวนครัวเรือนที่มีประปาใช้ 1,769 ครัวเรือน
- จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีประปาใช้ 288 ครัวเรือน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
- แม่น้ำลาว , แม่น้ำเปื๋อย 9 สาย
- บึง, หนองและอื่น ๆ 8 แห่ง
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 5 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 129 แห่ง
- บ่อโยก 12 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ (อ่างห้วยบอน หมู่ 5) 1 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ (อ่างห้วยโป่ง หมู่ 12 1 แห่ง
- สระเก็บน้ำ (สระทุ่งม้า หมู่ 10) 1 แห่ง
- สระเก็บน้ำ (สระทุ่งก๊อด หมู่ 12) 1 แห่ง
- บ่อบาดาล 2 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft