Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประเภท อบต.
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
ติดต่อเรา
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document

 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2562

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2562

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการค้าและการลงทุน
2. พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพื่อประชาชน
3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง
7. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางพัฒนา
1. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการปัญหาด้านมลภาวะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
แนวทางพัฒนา
1. ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ
5. เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
6. สร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางพัฒนา
1. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม
3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft