Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประเภท อบต.
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
ติดต่อเรา
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างส่วนราชการ
ภาพโครงสร้างส่วนราชการ-อบต.เชียงแรง
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document

 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง

 
“เศรษฐกิจพอเพียงนำชีวิต วิสาหกิจชุมชนรุ่งเรือง บ้านเมืองน่าอยู่
สุขภาพแข็งแรง การบริหารจัดการโปร่งใส”
 
พันธกิจ (MISSIONS)
1. ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง
2. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกคน
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
6. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลเชียงแรง
8. ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (GOALS)
1. เพื่อให้การคมนาคมในพื้นที่มีความสะดวก รวดเร็ว มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง มีน้ำประปาสะอาดสำหรับ
อุปโภค – บริโภค
2. เพื่อให้ประชาชนปราศจากโรคด้วยระบบหลักประกันสุขภาพ
3. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน
4. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและลดปัญหาหรือภาระที่เกิดจากสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
6. เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
7. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ และอาชีพเสริมโดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่มาผลิต
8. เพื่อให้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ เด็กด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือ
 
 
 
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft